អស់លោកអ្នកអានជាទីមេត្រី នៅពេលខ្លះដែលលោកអ្នកប្រើbrowserដទៃទៀតដែលមិនមែនinternet explorer, ដូចជាFire Fox ឬSafariជាដើម, លោកអ្នកអាចមានបញ្ហាក្នុងការអានអក្សរខ្មែរយូនីកូដ, ដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែdownloadពុម្ភអក្សរទាំងនេះ បញ្ចូលក្នុង​កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក។ ឆ្លៀតឱកាសនេះ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៀលជ្រៅចំពោះលោកដាញ់ហុង ដែលបានផ្តល់​ ពុម្ភអក្សរទាំងនេះមកអោយវិសាយរបស់ខ្ញុំ ដែលលោកអ្នកអាចdownloadដូចខាងក្រោមនេះ

- ពុម្ភអក្សរយួនីកូដដែលលោកដាញ់ហុងឆ្នៃប្រឌិតដោយខ្លួនឯង សូមចុចនៅទីនេះ
- ពុម្ភអក្សរយូនីកូដដែលបង្កើតឡើងដោយNiDA សូមចុចនៅទីនេះ

ចំពោះពត៌មានបន្ថែមពីបញ្ហាយូនីកូដ សូមមេត្តាទាក់ទងលោកដាញ់ហុងដោយផ្ទាល់តាមរយៈអ៊ីម៉េល dnhhng at yahoo dot com

Dear readers, sometimes when you use browser other than internet explorer, such as Fire Fox or Safari, you may have problem reading Khmer Unicode, unless you install them in your computer. I would like to thanks Mr. Danh Hong, the Font Designer, who contribute these fonts for sharing from my website. Please find them from the link below:

- Khmer Unicode Fonts designed by Mr. Danh Hong, please download from here
- Khmer Unicode Fonts created by NiDA, please download from here.

In additon to this, to effectively using the Unicode font, you need a dynamic file called Uniscribe. It resides in the Windows/system32 folder under the name usp10.dll. All unicode font in different languages need their own special file to render the font files, assuming the Windows version is at least XP SP2. Please also download this Uniscribe programe from this link.

For further information regarding Unicode Font, please contact Mr. Danh Hong through his email dnhhng at yahoo dot com.

Thanks